Condicions Generals

1. Regulació jurídica del viatge combinat i acceptació de les condicions generals

Les presents Condicions Generals estan subjectes a lo disposat al text refós de la Llei General per a la Defensa del Consumidors y usuaris i altres lleis complementàries, aprovat per el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, segons redacció del Reial Decret-llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari y viatges combinats y serveis de viatge vinculats.

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos a la web www.malaikaviatges.com, així com dels viatges ofertats o sol·licitats a mesura a través d’aquest canal, o a l’establiment mercantil de MALAIKA VIATGES, serà  instituït per les clàusules contingudes a les Condicions Generals publicades a l’esmentada pàgina web, que complementen i desenvolupen la legislació específica aplicable sense contravenir-la.

El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels viatges publicats, ofertats o elaborats a mida per expressa petició del viatger origina l’expressa acceptació per part del mateix de totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals que es consideraran incorporades al contracte de viatge i es facilitaran a l’entrega del mateix. Aquestes condicions seran complementaries a les condicions particulars de cada viatge que seran comunicades per escrit al viatges i actuaran com a contracte definitiu.

En cas de controvèrsia pel que fa a la interpretació o aplicació de les presents condicions o de reclamació del viatger, MALAIKA VIATGES no està ni queda adherit a cap sistema de mediació ni arbitral (Junta arbitral de consum, transport, etc.), manifestant-se la renúncia a tals sistemes de resolució de conflictes, llevat acord en contrari, i sotmetent-se les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-ls’hi, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat corresponent al domicili social de MALAIKA VIATGES, llevat d’aquells casos que per llei s’estableixi, imperativament, un altre fur.

 

2. Organització

La combinació de serveis de viatge comercialitzats per MALAIKA VIATGES constituiran, segons especificat al programa de viatge o documentació precontractual facilitada al client, un viatge combinat l’organització tècnica de la qual correspon a l’agència de viatges ASSESSORS MALAIKA VIATGES, S.L. amb domicili al Carrer de París, 209, Pral 2a08008 Barcelona, CIF: B66197823, número de llicència: GC: 3373, telèfon: 93 001 11 76 i correu electrònic: malaika@malaikaviatges.com o per empreses majoristes del sector que actuïn com els seus proveïdors.

 

3. Definicions

a)    Viatge combinat: és aquell en el es combinen, al menys, dos serveis de viatge a efectes del mateix viatge o vacació, sempre que la combinació es formalitzi en un únic contracte amb independència de que ho sol·liciti o no el viatger. També es considera viatge combinat aquell que, tot i que formalitzar-se en diversos contractes,

–        Es realitzi a un dels nostres punts de venda

–        Es seleccioni la combinació de serveis de viatge abans de que el viatger consenti el pagament

–        S’ofereixi, es vengui o es facturi per l’organitzador, o en el seu cas el minorista, a un preu a tant alçat o global.

–        S’anunciï per l’organitzador, o en el seu cas el minorista, com “viatge combinat”.

Els esmentats contractes faculten al viatger a escollit entre una selecció de diferents serveis de viatge.

Per últim, també son contractes de viatge combinat, aquells contractes formalitzats a www.malaikaviatges.com (a través d’un procés de reserva en línia connectat), en el que el viatger celebra un únic contracte amb l’empresari, però diversos amb els prestadors dels serveis contractats per el viatger a més trigar dins de les 24 hores següents a la confirmació de l’última reserva.

També es considera viatge combinat aquell que combini un servei de viatge (transport, allotjament i lloguer de vehicle) i addicionalment, un o més serveis turístics, sempre que:

–        Els serveis turístics representin una proporció igual o superior al 25% del valor de la combinació i s’anunciïn com una característica essencial de la combinació o;

–        Si els serveis turístics només han estat contractats després de que s’hagi iniciat l’execució d’un servei de viatge (transport, allotjament, i lloguer de vehicle).

b)     Servei de viatge: Són serveis de viatge, el transport de passatgers, l’allotjament quan no sigui part integrant del transport de passatgers i no tingui una finalitat residencial, el lloguer de turismes (Reial Decret 750/2010, de 4 de juny) o, qualsevol altre servei turístic que no formi part integrant d’un servei de viatge dels esmentats anteriorment.

c)     Programa – itinerari: el document informatiu que recull la descripció i condicions del viatge combinat, que es facilita al viatger prèvia contractació del mateix.

d)     Contracte de Viatge Combinat: és aquell que es formalitza en un sol contracte pel total del conjunt del viatge o, la formalització de diversos contractes per cada un dels serveis de viatge inclosos en el viatge combinat ofertat.

e)     Data d’inici del viatge combinat: és aquell dia en el que comença l’execució dels serveis de viatge inclosos en el contracte.

f)      Repatriació: el retorn del viatger al lloc de sortida o a qualsevol altre lloc acordat per les parts contractants.

g)     Falta de conformitat: la no execució o l’execució incorrecta dels serveis de viatge inclosos en un viatge combinat.

h)     Viatger: tota persona que té intenció de celebrar un contracte o té dret a viatjar en virtut d’un contracte.

i)      Organitzador: es considera a aquell empresari que combina i ven o oferta viatges combinats directament, a través de o conjuntament amb un altre empresari.

j)      Minorista: aquell empresari diferent de l’organitzador que ven o oferta els viatges combinats per un organitzador.

k)     Menor: tota persona menor de divuit anys.

l)      Circumstàncies inevitables i extraordinàries: es consideraran aquelles situacions que estant fora del control de la part que al·lega la situació les conseqüències de la qual no haurien pogut evitar-se inclús si s’hagueren adoptat tots els medis raonables.

m)   Establiment: l’accés a una activitat econòmica no assalariada i el seu exercici, així com la constitució i gestió d’empreses i especialment de societats, en les condicions fixades per la legislació, per una durada indeterminada, en particular per mitjà d’una infraestructura estable.

n)     Informació precontractual: S’entén per informació precontractual, aquella que l’organitzador o, en el seu cas, el minorista està obligat a facilitar al viatges abans de que el viatger quedi obligat per qualsevol contracte o oferta.

 

NOTES IMPORTANTS SOBRE EL VIATGE COMBINAT

 

4. Preu

El preu del Viatge Combinat inclourà els serveis de viatge previstos al programa – itinerari contractat (transport, allotjament, taxes, impostos, segons apliqui) i, en tot cas, allò que expressament es faci constat en el contracte de viatge combinat.

Ofertes especials: Quan es realitzi la contractació del viatge combinat com a conseqüència d’ofertes especials, d’última hora o equivalents, a preu diferent de l’expressat en el programa-itinerari, els serveis compresos al preu són únicament aquells que s’especifiquen detalladament a l’oferta, encara quan, aquesta oferta faci referència a algun dels programes descrits en aquest programa-itinerari, sempre que aquesta remissió es realitzi als exclusius efectes d’informació general del destí.

El preu del Viatge Combinat no inclourà, en cap cas:

 

–        Visats, taxes  d’aeroport, carburant i/o taxes d’entrada I sortida, certificats de vacunació, “extres” tals com cafès, vins, licors, aigües minerals, règims alimentaris especials – ni tan sols en els supòsits de pensió completa o mitja pensió, llevat que expressament es pacti en el contracte una altra cosa -, rentat i planxat de roba, serveis d’hotel opcionals, propines i, en general, qualsevol altre servei que no figuri expressament a l’apartat “El preu del viatge combinat inclou” o no consti específicament detallat al programa-itinerari, en el contracte o a la documentació que s’entrega al consumidor al subscriure’l.

Excursions o visites facultatives: En el cas d’excursions o visites facultatives que es contractin en destí, s’ha de tenir present que no formen part del contracte de viatge combinat. Per això, en el moment de contractar-se al lloc de destí, poden produir-se variacions sobre els seus costos, que alterin el preu estimat. Per una altra part, les esmentades excursions seran ofertades al viatger amb les seves condicions específiques i preu definitiu de forma independent, no garantint-se fins el moment de la seva contractació la possible realització de les mateixes.

Modificacions del preu: El preu del viatge combinat ha estat calculat segons els tipus de canvi, tarifes de transport i costos del carburant. Degut a la fluctuació del preu del petroli o altres fonts d’energia, en ocasions, el preu del viatge podrà ser modificat posteriorment a la contractació i confirmació del viatge, per l’organitzador, sempre que l’esmentada facultat es disposi al contracte formalitzat.

Depenent del destí s’imposaran al viatger, com a part integrant del preu total del viatge combinat, les taxes, impostos i recàrrecs turístics d’aterrament, d’embarcament o desembarcament en ports o aeroports, tal i com s’ha especificat a l’apartat anterior. Els esmentats imports podran ser modificats per tercers que no estan involucrats directament en l’execució del viatge combinat i, com a conseqüència d’això, podran ésser modificats per l’agència.

Com a conseqüència de canvis en el tipus de divisa aplicables al viatge combinat, l’agència podrà modificar el preu del viatge.

(*) Tota modificació de preus que es produeixi com a conseqüència de qualsevol de les raons expressades anteriorment, serà notificada per l’agència al viatges amb la justificació de l’increment i el seu càlcul en suport durador, a més trigar vint dies naturals abans de la data d’inici del viatge combinat.

Sempre que el contracte de viatge disposi de la facultat de l’organitzador de modificar el preu, com és el cas, el viatger tindrà dret a una reducció del preu corresponent a tota disminució dels costos esmentats en aquest apartat que es produeixin entre la data de confirmació de la reserva de viatge combinat i la data d’inici del mateix. En cas de reducció del preu, l’organitzador tindrà dret a deduir les despeses administratives reals del reemborsament.

Reducció del preu i indemnització per danys i perjudicis: El viatger tindrà dret a una reducció del preu adequada per qualsevol període durant el qual hi hagi hagut falta de conformitat, a menys que l’organitzador demostro que la falta de conformitat és imputable al viatger. El viatger tindrà dret a rebre una indemnització adequada de l’organitzador o, en el seu cas, del minorista per qualsevol dany o perjudici que pateixi com a conseqüència de qualsevol falta de conformitat. La indemnització s’abonarà sense demora indeguda.

El viatger no tindrà dret a una indemnització per danys i perjudicis si l’organitzador demostra que la falta de conformitat és: i) imputable al viatger; ii) imputable a un tercer aliè a la prestació dels serveis contractats i imprevisible o inevitable, o iii) degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries.

En la mesura en que els convenis internacionals que vincules a la Unió Europea limiten l’abast o les condicions del pagament d’indemnitzacions per part de prestadors de serveis de viatge inclosos en un viatge combinat, les mateixes limitacions s’aplicaran als organitzadors i minoristes. En els demés casos, el contracte podrà limitat la indemnització que ha de pagar l’organitzador o el minorista sempre que aquesta limitació no s’apliqui a danys corporals o perjudicis causats de forma intencionada o per negligència i que el seu import no sigui inferior al triple del preu total del viatge.

Tot dret a indemnització o reducció del preu en virtut de l’establert en la llei d’aplicació, no afectarà als drets dels viatgers contemplats en:

–        El Reglament (CE) n.º 261/2004 del Parlament Europeu y del Consell, de 11 de febrer de 2004, per el que s’estableixen normes comuns sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retràs dels vols, y es deroga el Reglament (CEE) n.º 295/91.

–        El Reglament (CE) n. º 1371/2007, del Parlament Europeu y del Consell, de 23 d’octubre de 2007, sobre els drets i les obligacions dels viatgers de ferrocarril.

–        El Reglament (CE) n. º 392/2009 del Parlament Europeu y del Consell, de 23 d’abril de 2009, sobre la responsabilitat dels transportistes de passatgers per mar en cas d’accident.

–        El Reglament (UE) n. º 1177/2010 del Parlament Europeu y del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre els drets dels passatgers que viatgen per mar y per vies navegables y per el que es modifica el Reglamento (CE) n. º 2006/2004.

–        El Reglament (UE) n. º 181/2011 del Parlament Europeu y del Consell, de 16 de febrer de 2011, sobre els drets dels viatgers d’autobús y autocar y per el que es modifica el Reglament (CE) n.º 2006/2004.

–        Els convenis internacionals.

Els viatgers tindran dret a presentar reclamacions d’acord a la llei aplicable, als esmentats reglaments i als convenis internacionals.

La indemnització o reducció del preu concedida en virtut de la llei i la concedida en virtut dels esmentats reglaments i convenis internacionals, es deduiran l’una de l’altra per a evitar l’excés d’indemnització deguda al viatger.

Forma de pagament acordada: Les parts acordaran en el contracte la forma de pagament establerta, sigui al comptat, o fraccionat, si bé l’import íntegre haurà d’estar desemborsat abans de la data de sortida. En cas, de no haver-se rebut el preu, s’entendrà que el viatges desisteix unilateralment del contracte amb les despeses i penalitzacions establertes al RDL 1/2007, de 16 de novembre.

 

5. inscripcions, pagaments i reemborsaments

Quan el viatger sol·liciti la inscripció en una determinada reserva, Malaika Viatges es compromet a realitzar les gestions oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d’acord amb el número de places disponibles i el període en el qual s’ha sol·licitat.

En el moment de la inscripció, l’agència podrà requerir un anticipi en concepte de pagament a compte que, en cap cas, serà superior al 40% de l’import total del viatge, expedint el corresponent rebut en el que s’especifiqui, a més a més de l’import anticipat per el viatger, el viatge sol·licitat. Si es confirma la reserva, la suma entregada s’imputarà al preu del viatge. Si el viatger retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la suma depositada, deduïdes les despeses de gestió estipulades per l’agència organitzadora (50,00.-€ per persona).

L’import restant haurà d’abonar-se segons calendari estipulat en el contracte de viatge combinat, i, en qualsevol cas, al menys set dies abans de la data de sortida.

En el cas de que el cobrament sigui rebutjat per qualsevol causa, es procedirà a l’anul·lació de la reserva, prèvia comunicació informativa per a intentar solucionar el problema del pagament.

En cas de no rebre el pagament total del preu pactat en les condicions, s’assumirà que el viatger desisteix del viatge essent d’aplicació el contingut en l’apartat “Resolució del contracte de viatge combinat per el viatger”. En el cas de que l’organitzador resolgui el contracte de viatge combinat, haurà de tornar o reemborsar al viatger les quantitats ja pagades per el mateix, en un període no superior a catorze dies naturals a comptar des de la data de finalització del viatge combinat.

El viatger que no es presenti a l’hora prevista de sortida del viatge combinat contractat, no tindrà dret a la devolució de quantitat alguna abonada, llevat de que existeixi acord diferent entre les parts.

En relació amb l’assegurança contra despeses de cancel·lació contractat per el viatger, de manera addicional, en cap cas la prima abonada per el mateix serà reemborsable.

 

6. Assistència

El viatges podrà enviar missatges, peticions o queixes en relació amb l’execució del viatge combinat directament a l’agència a través del qual l’adquireix. Malaika Viatges haurà de proporcionar assistència adequada i sense demora indeguda al viatger en dificultats, en especial en cas de circumstàncies inevitables i extraordinàries, en particular, mitjançant:

–        El subministrament d’informació adequada sobre els serveis sanitaris, les autoritats locals i la assistència consular;

–        L’assistència al viatger per establir comunicacions a distància; y

–        L’ajuda per a trobar fórmules de viatge alternatives.

Malaika Viatges podrà facturar un recàrrec raonable per l’esmentada assistència si la dificultat s’ha originat intencionadament o per negligència del viatger. L’esmentat recàrrec no podrà superar en cap cas als costos reals en els que hagi incorregut l’organitzador. Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el convingut en el contracte degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’organitzador o, en el seu cas, l’agència assumirà el cost de l’allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits, essent el cost de l’excés de compte del viatger.

 

7. Modificació de les clàusules del contracte de viatge

El contracte de viatge combinat, amb excepció de lo disposat a l’apartat Preu, podrà modificar-se de forma unilateral per part de l’agència abans de l’inici del viatge combinat, sempre i quan el canvi sigui insignificant, es disposi de l’esmentada facultat en el contracte formalitzat amb el viatger i s’informi al viatger en suport durador de l’esmentada alteració en el preu.

Ara bé, en aquells supòsits en els que l’organitzador es vegi obligat a modificar alguna de les característiques principals del viatge combinat contingudes en les condicions precontractuals o contractuals o proposi al viatger augmentar el preu del viatge combinat en més d’un vuit per cent (8%) del total del preu, sempre abans de l’inici del viatge combinat, el viatger tindrà la possibilitat d’acceptat el canvi proposat o resoldre el contracte sense penalització.

En cas de que el viatge combinat substitutiu al modificat, sigui de qualitat o cost inferior, el viatger tindrà dret a una reducció en el preu.

Les modificacions de clàusules del contracte han de ser comunicades al viatger sense demora i fent al·lusió a: la repercussió de la modificació en el preu total del viatge combinat; el termini en el que el viatger ha de comunicar la seva decisió de resoldre o acceptar les modificacions, que serà de 72h hàbils per als contractes formalitzats amb Malaika Viatges, i què ocorre si no comunica res el viatger, i en el seu cas, el viatge substitutiu oferit i el seu preu.

En el supòsit de que el viatger sol·liciti canvis voluntaris en el seu viatge combinat, els preus dels serveis turístics podran no correspondre’s amb els publicats en el programa-itinerari o condicions precontractuals que va donar lloc a la contractació.

8. Cessió del contracte de viatge combinat

Per a que el viatger tingui la facultat de cedir el contracte de viatge combinat a una altra persona, la destinatària haurà de reunir totes les condicions aplicables a l’esmentat contracte, havent de ser comunicat prèviament a l’organitzador o, en el seu cas al minorista, amb una antelació raonable de al menys set (7) dies naturals a l’inici del viatge combinat.

Tat el cedent com el cessionari respondran solidàriament front al pagament de la quantitat pendent de pagament, així com de qualsevol despesa addicional que hagi causat la cessió. Per a això serà el cessionari qui ha de proporcionar al cedent la prova de les despeses addicionals.

 

9. Resolució del contracte de viatge combinat per el viatge

En qualsevol moment, però sempre abans de la data d’inici del viatge combinat, el viatger podrà resoldre el contracte quedant subjecte a les següents estipulacions:

a)     El contracte de viatge combinat pot establir una penalització tipus depenent dels dies que restin per a la data d’inici del viatge combinat a comptat des del dia en el que es comuniqui la intenció de resoldre el contracte, per el que en cap supòsit podrà ser inferior al 10 per cent del preu total del viatge contractat, si l’esmentat incompliment es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anteriors a la data prevista de realització del viatge; el 20 per cent si es produeix entre els quinze i tres dies anteriors, i el 50 per cent en el supòsit de que l’incompliment esmentat es produeixi en les 48 hores anteriors.

b)     En el cas de que no es disposi de penalització tipus, en el contracte de viatge combinat l’import de la penalització equivaldrà al preu del viatge combinat, menys l’estalvi de costos i ingressos derivats de la utilització alternativa dels serveis de viatge.

El depòsit descrit a la clàusula 5 d’aquestes Condicions no serà reemborsable, llevat que es disposi d’una altra cosa al programa – itinerari de viatge seleccionat i contractat.

En el cas de que els serveis contractats i anul·lats, que formen part del viatge combinat, estiguessin subjectes a condicions econòmiques especials de contractació, les despeses de cancel·lació per desistiment seran els establerts per el proveïdor de cada servei.

Quan com a conseqüència de modificacions en les condicions del contracte de viatge combinat, el viatger no accepti la seva substitució per un altre viatge, l’organitzador reemborsarà al viatger les quantitats pagades sense aplicar penalitzacions, en el termini màxim de catorze dies naturals, a comptar des de la data de resolució del contracte.

Tindran dret a resoldre el contracte i dret al reemborsament total del preu del viatge combinat:

a)      Aquells viatgers en els viatges contractats dels quals concorrin circumstàncies inevitables i extraordinàries en el lloc de destí, o en les immediacions, que afectin de forma significativa a l’execució, al viatge o al transport de passatgers al lloc de destí.

b)     Si es modifica significativament algun dels elements essencials del viatge combinat que no sigui el preu.

c)     En el supòsit de que l’empresari responsable del viatge combinat, el cancel·li abans de l’inici del viatge, el viatger tindrà dret a més a més a rebre una compensació.

d)     En cas de no execució dels serveis quan això afecti substancialment a l’execució del viatge combinat i l’organitzador o, en el seu cas, el minorista no aconsegueixin solucionar el problema.

e)     Quan es donin circumstàncies excepcionals com per exemple, greus problemes de seguretat que puguin afectar al viatge, els viatgers tampoc tindran que pagar cap penalització.

Els viatgers tindran dret a una reducció en el preu i/o a una indemnització per danys i perjudicis en cas de no execució o execució incorrecta dels serveis de viatge.

(*) Dret de desistiment: Aquells viatgers que contractin un viatge combinat fora de l’establiment de l’agència, segons definit al RDL 1/2007, de 16 de desembre, disposaran d’un termini de catorze dies per a exercir el seu dret davant Malaika Viatges:

Son contractes celebrats fora de l’establiment:

–        Contractes celebrats amb la presència física simultània de l’empresari i del viatger i usuari, en un lloc diferent al establiment mercantil de l’empresari.

–        Contractes en els que el viatger i usuari ha realitzat una oferta en les mateixes circumstàncies que les que es contemplen en la lletra a).

–        Contractes celebrats a l’establiment mercantil de l’empresari o mitjançant l’ús de qualsevol mitjà de comunicació a distància immediatament després de que hagi existit contacte personal i individual amb el viatger i usuari en un lloc que no sigui l’establiment mercantil de l’empresari, amb la presència física simultània de l’empresari i el viatger i usuari.

–        Contractes celebrats durant una excursió organitzada per l’empresari amb el fi de promocionar i vendre productes o serveis al viatger i usuari.

 

10. Resolució del contracte de viatge combinat per part de l’organitzador

Malaika Viatges podrà cancel·lar el contracte de viatge combinat, indemnitzant al viatger per la totalitat dels pagaments que ell mateix hagi realitzat, però sense assumir responsabilitat per compensacions, sempre que es compleixin les condicions legals establertes al RDL 1/2007.

Malaika Viages condiciona, i així ho especifica en els programes e viatge que es troben a la seva web, la viabilitat d’algunes de les propostes de viatge a comptar amb un número mínim de participants, per quan de no assolir-se es produirà l’anul·lació del viatge, tenint dret el viatges exclusivament al reemborsament del total del preu o de les quantitats anticipades, sense que pugui reclamar quantitat alguna en concepte d’indemnització, sempre i quan Malaika Viatges hagi notificat tal punt per escrit amb un mínim de vint (20) dies d’antelació a la data prevista d’inici del viatge.

Si per qualsevol motiu que no sigui imputable al viatger, ni tingui la seva justificació en causes suficients o de força major, Malaika Viatges cancel·la el viatge combinat després de formalitzat el contracte i abans de la data de sortida, oferirà al viatger, el reemborsament del total abonat o la realització d’un altre viatge d’anàloga naturalesa, en els terminis establerts en el paràgraf anterior, devent comunicar la seva decisió a Malaika Viatges en el termini de 72 hores hàbils.

 

11. Responsabilitat per errors en la reserva

L’empresari serà responsable dels errors deguts a defectes tècnics que es produeixin en el sistema de reserves que li siguin atribuïbles, així com dels errors comesos durant el procés de reserva, quan l’empresari hagi acceptat gestionat la reserva d’un viatge combinat. L’empresari no serà responsable dels errors de reserva atribuïbles al viatger o causats per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

 

12. Execució del contracte de viatge combinat

L’agència organitzadora respondrà de forma solidària front al viatger del correcte compliment dels serveis de viatge inclosos en el contracte, amb independència de que aquests serveis els deguin executar ells mateixos o altres prestadors.

Qui respongui front al viatger tindrà el dret de repetició front a l’empresari al que li sigui imputable l’incompliment o compliment defectuós del contracte en funció del seu respectiu àmbit de gestió del viatge combinat.

Quan l’agència aboni una compensació, concedeixi una reducció del preu o compleixi les demés obligacions que imposa la llei, podrà sol·licitar el rescabalament a tercers que hagin contribuït a que es produís el fet que va donar lloc a la compensació, a la reducció del preu o a altres obligacions.

El viatger haurà d’informar a l’agència, sense demora indeguda, de qualsevol falta de conformitat que observi durant l’execució d’un servei de viatge inclòs en el contracte.

Si qualsevol dels serveis inclosos en el viatge no s’executa de conformitat amb el contracte, l’organitzador haurà d’esmenar la falta de conformitat, llevat que resulti impossible o si això comporta un cost desproporcionat, tenint en compte la gravetat de la falta de conformitat i el valor dels serveis de viatge afectats. En cas de que d’acord a aquest apartat no es s’esmeni la falta de conformitat serà d’aplicació la reducció del preu i indemnització de danys i perjudicis.

Sense perjudici de les excepcions previstes en l’apartat anterior, si l’organitzador no esmena la falta de conformitat en un termini raonable establer per el viatger, el propi viatger podrà fer-ho i sol·licitar el reemborsament de les despeses necessàries. No serà precís que el viatges especifiqui un termini límit si l’agència es nega a esmenar la falta de conformitat o si es requereix una solució immediata.

Quan una proporció significativa dels serveis de viatge no pugui prestar-se segons el convingut en el contracte de viatge combinat, l’organitzador oferirà, sense cap cost addicional per al viatger, fórmules alternatives adequades, de ser possible de qualitat equivalent o superior a les especificades en el contracte per a la continuació del viatge combinat, també quan el retorn del viatger al lloc de sortida no s’efectuï segons l’acordat.

Si les fórmules alternatives proposades donen lloc a un viatge combinat de menor qualitat que l’especificada en el contracte, l’organitzador o, en el seu cas, el minorista aplicarà al viatger una reducció adequada del preu.

El viatger només podrà rebutjat les fórmules alternatives proposades si no són comparables a l’acordat en el contracte de viatge combinat o si la reducció del preu concedida és inadequada.

Quan una falta de conformitat afecti substancialment a l’execució del viatge i l’organitzador no l’hagi esmenat en un termini raonable establert per el viatger, aquest podrà posar fi al contracte sense pagar cap penalització i sol·licitar, en el seu cas, tant una reducció del preu com una indemnització pels danys i perjudicis causats.

Si el viatge combinat inclou el transport de passatgers, l’organitzador, en els casos indicats en els dos paràgrafs anteriors, repatriarà a més a més al viatger en un transport equivalent sense dilacions indegudes i sense cost addicional.

Si és impossible garantir el retorn del viatger segons el convingut en el contracte degut a circumstàncies inevitables i extraordinàries, l’organitzador assumirà el cost de l’allotjament que sigui necessari, de ser possible de categoria equivalent, per un període no superior a tres nits per viatger. Quan la normativa europea sobre drets dels passatgers, aplicable als corresponents mitjans de transport per al retorn del viatger, estableixi períodes més llargs, s’aplicaran els esmentats períodes.

La limitació de costos a que es refereix l’apartat anterior no s’aplicarà a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, tal i com es defineixen a l’article 2.a) del Reglament (CE) n.º1107/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, de 2006, sobre els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda en el transport aeri, ni als seus acompanyants, dones embarassades y menors no acompanyats, així com a les persones amb necessitat d’assistència mèdica específica, si les seves necessitats particulars han estat participades a l’organitzador, al menys quaranta i vuit hores abans de l’inici del viatge. L’organitzador no podrà invocar les circumstàncies inevitables i extraordinàries a efectes de la limitació de responsabilitat, si el transportista no pot acollir-se a aquestes circumstàncies en virtut de la normativa europea.

 

13. Insolvència de l’agència

Si l’agència incorre en insolvència es procedirà al reemborsament dels pagaments al viatger. En cas de que l’agència incorri en insolvència després de l’inici del viatge combinat i aquest inclogui el transport, es garantirà la repatriació dels viatgers.

A tal fi, Malaika Viatges ha constituït una garantia front a la insolvència de conformitat amb la normativa estatal i autonòmica i del compliment de l’execució del contracte de viatge amb l’entitat AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros i Reaseguros, amb domicili social: C/ Monseñor Palmer, 1. 07014 Palma de Mallorca. CIF: A-60917978, Telèfon: 935571033; nº de pòlissa 72980037. Si es deneguen serveis degut a la insolvència, els viatgers podran posar-se en contacte amb l’esmentada entitat o, en e seu cas, amb l’autoritat competent: Departament d’Empresa i Coneixement, Passeig de Gràcia. 105 08008 – Barcelona, telèfon 934849500.

 

14. Equipatge

L’equipatge i demés estris personals del viatger no formen part del contracte de viatge combinat, entenent-se que es transporten per el propi viatger, pel seu compte i risc, no responent Malaika Viatges de cap incident o conseqüència derivada del transport i conservació de l’equipatge. Es recomana als viatgers que estiguin presents en totes les manipulacions de càrrega i descàrrega dels equipatges. En quant al transport aeri, ferroviari, marítim o fluvial dels equipatges, són d’aplicació les condicions de les companyies transportadores, essent el bitllet de passatge el document vinculant entre les esmentades companyies i el passatger.

En el supòsit de patir algun dany o pèrdua el viatger haurà de presentar, en l’acte, l’oportuna reclamació a la companyia de transport, complint el corresponent comunicat de danys/pèrdua de l’equipatge. Així mateix, en els hotels, aquests seran responsables, d’acord amb les seves normes específiques, de qualsevol incident relacionat amb la pèrdua o deteriorament de l’equipatge i estris durant el període d’allotjament en els mateixos. Malaika Viatges es compromet a prestar l’oportuna assistència als clients que puguin veure’s afectats per alguna d’aquestes circumstàncies.

Recomanem al viatger que consulti amb la pròpia companyia aèria la franquícia d’equipatge permesa donat que la mateixa varia d’una companyia a una altra.

15. Passaports, visats i documentació

Tots els viatgers, sense excepció, hauran de portar en regla la seva documentació personal i familiar corresponent, sigui el passaport o D.N.I., segons les lleis del país o països que es visiten. Serà per compte dels mateixos quan els viatges així ho requereixin l’obtenció de visats, passaports, certificats de vacunació, etc., segons la informació precontractual facilitada per MALAIKA VIATGES a petició del viatger. En cas de ser rebutjada per alguna autoritat la concessió de visats, per causes particulars del viatger, o d’ésser denegada la seva entrada al país per mancances en els requisits que s’exigeixen, per defecte en la documentació exigida, o per no ésser portador de la mateixa, MALAIKA VIATGES declina tota responsabilitat per fets d’aquesta índole, essent per compta del viatger qualsevol despesa que s’origini, aplicant-se en aquestes circumstàncies les condicions i normes establertes per als supòsits de desistiment voluntari de serveis. Es recorda igualment a tots els viatgers, i en especial a aquells que posseeixin nacionalitat diferent a l’espanyola, que han d’assegurar-se, abans de l’inici del viatge, de tenir complides totes les normes i requisits aplicables en matèria de visats a fi de poder entrar sense problemes a tots els països que vagin a visitar-se. Els menors de 18 anys han de portat un permís escrit signat per els seus pares o tutors, en previsió de que el mateix pugui ésser sol·licitat per qualsevol autoritat. En cas de pèrdua de la documentació de viatge per part del viatger, que ocasioni pèrdues de serveis, MALAIKA VIATGES, no se’n farà càrrec de les despeses ocasionades per una nova reserva i/o emissió de la mateixa.

 

16. Informació a facilitat per Malaika Viatges

S’informa al viatger de que en el moment de formalitzar la reserva haurà de rebre de MALAIKA VIATGES la informació pertinent sobre la documentació específica necessària per al viatge escollit, així com, en el seu cas, assessorament sobre l’assegurança d’assistència i/o anul·lació que es trobi inclòs en el programa-oferta de viatge. Així mateix, la informació precontractual que reculli els drets del viatger en aplicació de la normativa de protecció de consumidors i usuaris i informació relativa a la possibilitat d’ampliar les cobertures previstes i subscriure també producte d’assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d’accident, malaltia o mort, entre d’altres. Finalment, informació dels riscos probables implícits al destí i al viatge contractat, en compliment de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris.

A aquests efectes, així com per a conèixer el llistat de països als efectes de la seva perillositat, es recomana, no obstant, al viatger que contacte amb el Ministeri d’Assumptes Exteriors l’oficina del qual proporciona recomanacions específiques segons destí a través d’internet (http://www.maec.es) o per qualsevol altre medi. Així mateix, ens remetem a les recomanacions oficiales sobre vacunes i precaucions necessàries del Ministeri de Sanitat i Consum que constin en la seva pàgina web (https://www.mscbs.gob.es/) per a tenir informació actualitzada sobre requisits de vacunes i altres restriccions d’entrada a determinats països.

 

17. Persones amb mobilitat reduïda

Les persones amb mobilitat reduïda, abans de procedir a la sol·licitud de la reserva, hauran de posar en coneixement de MALAIKA VIATGES aquesta situació, a fi de valorar la possibilitat i viabilitat de contractar el viatge d’acord amb les característiques del mateix. D’acord amb l’establert en el Reglament CE 1107/2006, de 5 de juliol, sobre els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda en el transport aeri, s’entén com a persona de mobilitat reduïda, “tota persona la mobilitat de la qual per a utilitzar el transport es trobi reduïda per motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat o deficiència intel·lectual, o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l’edat, i la seva situació requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei posat a disposició dels demés passatgers”.

 

18. Assegurances de Viatge

Els viatges combinats continguts i derivats del programa-itinerari, independentment de les assegurances complementàries de que disposen les companyies de transport que intervenen en el viatge, porten incorporats sense cap cost addicional per al consumidor una assegurança de viatge d’assistència contractat a la companyia New Risk / Arag que cobreix entre altres, i per als viatges que no excedeixin dels 30 dies, dels riscos inclosos en la seva pòlissa, el condicionat general del qual està disponible a la web de l’agència.

 

NOTES SOBRE SERVEIS DE VIATGE

 

19. Transport aeri

Depenent del tipus de tarifa, classe de servei, estància en destí, oferta, etc., pot realitzar la seva reserva per a vols d’anada i tornada.

(*) Tingui en compte que si no utilitza el cupó de vol d’anada, la companyia pot cancel·lar el vol de tornada i/o realitzar un ajust del preu per la tarifa corresponent a un sol trajecte.

Les condicions de la seva tarifa venen definides per cada companyia aèria. Les tarifes més econòmiques no tenen possibilitat de canvi i/o reemborsament per norma general. En els viatges en avió, la presentació a l’aeroport s’efectuarà amb un mínim d’antelació de dues hores i mitja en vols nacionals i de tres hores per a vols de mitja distància o internacionals, sobre l’horari oficial de sortida, i en tot cas es seguiran estrictament les recomanacions específiques que indiqui la documentació del viatge facilitada al subscriure el contracte.

El transport realitzar en virtut d’aquestes condicions està subjecte a les normes i limitacions relatives a responsabilitat establertes per el Conveni de Varsòvia a menys que el transport no sigui “transport internacional” segons ho defineix l’esmentat Conveni.

(*) Codis compartits: Degut als acords interns i aliances comercials que es produeixen entre les diferents companyies aèries, pot ocórrer que la companyia aèria que opera el servei sigui diferent d’aquella amb la que el client va fer la reserva del seu vol.

Les companyies aèries poden efectuar canvis horaris o cancel·lacions de ruta (canvis d’operativa) abans de la sortida, per el que és responsabilitat del client confirmar el seu vol amb 48 hores d’antelació, a través de la web de la companyia aèria, el telèfon d’Atenció al Client habilitat o a través del contracte amb l’organitzador segons les dades facilitades.

 

19.1.Solicitud de serveis especials

Cada companyia aèria estableix les seves pròpies normes i condicions per al tractament i prestació dels serveis especials, no obstant i en tot cas, quan el client requereixi la prestació d’algun d’aquests serveis, tals com, menors d’edat no acompanyats, cadira de rodes, mascotes a bord, equips esportius, etc. haurà de sol·licitar-ho expressament en el moment de realitzar la reserva en el camp “Observacions” quan se li sol·licitin les dades de pagament. L’agència de viatges actuarà merament com a intermediària traslladant la sol·licitud de servei especial a la companyia aèria, però la prestació definitiva d’aquests tipus de serveis està condicionada en tot cas a la prèvia y expressa confirmació dels mateixos per part de la companyia aèria.

L’agència de viatges no es responsabilitza de la confirmació o denegació d’aquests serveis per part de la companyia aèria i tampoc disposa de la informació sobre els possibles suplements de preu que pugui requerir la companyia aèria per a la prestació d’aquests serveis de caràcter especial.

Per això i per a qualsevol informació que el client requereixi en relació a aquest tipus de serveis, se li recomana contactar directament amb la línia aèria concreta de que es tracti, per a la seva reconfirmació.

 

19.2. Condicions d’equipatge

L’equipatge facturat serà entregat al portador del taló d’equipatge.

En el cas de danys a l’equipatge en transport internacional haurà de presentar-se per escrit l’oportuna reclamació al transportista immediatament despès de descobrir-se el dany, i com a màxim, dins dels 7 dies següents a la data d’entrega; en cas de retràs, la reclamació haurà de presentar-se dins dels 21 dies següents a la data en que fos entregat l’equipatge.

Les companyies aèries, en compliment dels requeriments del Govern d’EE.UU., estan legalment obligades a permetre a l’Oficina de Duanes i Protecció de Fronteres (CBP) d’EE.UU. accedir a certes dades del viatge i a la reserva dels passatgers que volin amb destí/des de o en trànsit per EE.UU. Aquestes dades son utilitzades principalment per a prevenir i combatre el terrorisme, el crim organitzat i altres greus ofenses criminals transnacionals.

Les condicions d’equipatge depenen de cada companyia i trajecte i que aquestes poden variar. Ha de consultar a la web de la companyia aèria titular del contracte de transport per a més informació sobre el seu equipatge.

 

19.3. Productes prohibits en l’equipatge de mà

Per raons de seguretat, existeix una sèrie d’objectes que estan prohibits a la cabina d’una aeronau. Per tant han de ser facturats com a equipatge de bodega (sempre i quan no estigui prohibit també el seu transport a la bodega de la aeronau). Entre aquests objectes prohibits es troben:

–        Líquids: està restringida la quantitat de líquids o substància de consistència similar que els passatges poder dur amb ells mateixos quan passen els controls de seguretat dels aeroports comunitaris.

–        Armes de foc i armes en general.

–        Armes u objectes punxants o amb arestes.

–        Instruments contundents.

–        Substàncies explosives e inflamables.

–        Substàncies químiques i substàncies tòxiques.

El personal de seguretat podrà denegar l’accés a la zona d’embarcament i a la cabina d’una aeronau a qualsevol passatger en possessió d’un article que encara no considerant-se prohibit susciti el seu recel. En circumstàncies excepcionals, un passatger podrà portar un article prohibit a condició de que s’hagi informat amb anterioritat al departament se seguretat de l’aeroport de sortida i aquest hagi autoritzat el transport, i el comandant de l’aeronau hagi estat informat sobre el passatger i el article prohibit que transporta.

En qualsevol cas, l’article o articles prohibits hauran de transportar-se en condicions de seguretat.

 

19.4. Productes prohibits en l’equipatge facturat

Alguns productes, aparentment inofensius, poden resultar perillosos a bord d’un avió si s’inclouen dins de l’equipatge.

Durant el vol, les variacions de temperatura i pressió, i el propi moviment de l’aeronau, poden causar figues de líquids o ignició d’alguns articles. Per això, en el seu equipatge no ha de dur, per exemple, els següents productes:

–        Explosius (la qual cosa inclou detonadors, espoletes, granades, mines i productes pirotècnics).

–        Gasos: propà, butà (la qual cosa inclou les petites bombones de gas per a càmping).

–        Líquids inflamables (la quan cosa inclou la gasolina i el metanol, pintures, dissolvents, coles i càrregues per a encenedors).

–        Sòlids inflamables i substàncies reactives (la qual cosa inclou magnesi, fòsfors i encenedors, els focs d’artifici i les bengales).

–        Oxidants i peròxids orgànics (com lleixius i abrasius).

–        Material radioactiu (inclou isòtops per a ús mèdic o comercial).

–        Corrosius (tals com bateries per a automòbils).

–        Peces d’un motor que hagin contingut combustible.

Si va a transportar armes de foc haurà de dirigir-se a l’Oficina d’Intervenció d’Armes del aeroport de sortida per a obtenir l’autorització necessària. Les armes han d’anar embalades en un estoig adequat i li seran retornades a l’Oficina d’Intervenció d’Armes del aeroport d’arribada.

Determinats equips electrònics, com els ordenadors portàtils o els telèfons mòbils poden interferir amb els sistemes de l’aeronau i afectar a la seguretat del vol.

(*) Consulti amb la tripulació si pot utilitzar-los durant el vol.

 

19.5. Destrucció, pèrdua o dany en l’equipatge

La companyia aèria és responsable del dany causat en cas de destrucció, pèrdua o danys del equipatge facturat quan el fet que hagi causat el dany s’hagi produït a bord de l’aeronau o mentrestant l’equipatge facturat es trobi sota la custòdia de la companyia.

Acudeixi immediatament al mostrador de la companyia aèria o al seu agent handling (empresa d’assistència en terra a les companyies aèries) per a formular en aquest moment la protesta corresponent, complimentat l’imprès denominat Part d’Irregularitat d’Equipatge (P.I.R.), requisit necessari per a fer constar la incidència ocorreguda i per a la tramitació per la companyia aèria.

Per a una major informació li recomanem que consulti a www.checkmytrip.com les seves condicions d’equipatge.

 

19.6. Canvis i anul·lacions

Un cop realitzada la reserva del bitllet aeri, aquesta queda subjecta a les condicions que estableix cada companyia aèria en matèria de cancel·lacions, canvis i reemborsaments, en funció de la tarifa contractada. L’agència de viatges no intervé en la determinació de les condicions de la tarifa, ni tampoc en els percentatges de penalització que s’apliquen en cas de cancel·lació i/o modificacions del vol, ja que aquestes condicions venen, en tot cas, imposades per cada companyia aèria.

 

19.7. Documentació

Haurà d’incloure el nom i cognoms dels passatgers tal i com figuren en el seu document d’identitat, així com identificar-se amb el mateix document indicat en el procés de compra.

És responsabilitat de cada passatger assegurar-se de disposar de la documentació de viatge vàlida que compleixi els requisits de la companyia aèria, la immigració i les autoritats de cada destí.

Si us plau, tingui en compte que:

a)     Es requereix portar un document de viatge vàlid i original a tots els passatgers que viatgen (inclosos els bebès i menors d’edat).

b)     Un passaport per a viatjar fora del Espai Econòmic Europeu (EEE) ha de ser vàlid per al període de la seva estància prevista.

c)     Si el visat és aplicable, qualsevol nen / bebè hauran de viatjar amb l’adult que figuri a la fotografia del visat.

d)     Tots els ciutadans que no siguin de la UE / EEE han de presentar-se amb el seu passaport en vigor i original, essent l’únic document identificant vàlid (inclús per a vols nacionals).

e)     Per a garantir el compliment de totes les normatives, els passatgers hauran de dur un passaport vàlid i original (i el visat, en el seu cas) o un document nacional d’identitat emès per un govern de la UE / EEE de tots els trajectes. El passatger se’n farà càrrec de les multes, penalitzacions o despeses que siguin conseqüència de l’incompliment d’aquest requisit.

f)      Les targetes de residència, el permís de conduir, els llibres de família, les llibretes d’identificació marítima, un informe de la policia (expedit en cas de pèrdua del document de viatge o robatori), targetes d’identificació militars, entre d’altres, NO s’acceptaran com a documents vàlids. Les identificacions amb fotografies caducades o danyades no s’acceptaran en cap vol.

g)     Les dades dels documents de viatge dels passatgers (inclosos nens i bebès) han d’introduir-se durant el procés de facturació en línia.

h)     En tots els trajectes, els passatgers hauran de presentar el document de viatge vàlid i la targeta d’embarcament en línia a la zona de seguretat de l’aeroport i a la porta d’embarcament.

 

19.8. Viatges amb menors

Aquests hauran de dur el seu D.N.I. o passaport en vigor. Si el menor no viatja acompanyat per els seus tutors, haurà de dur també l’autorització legal dels mateixos.

La normativa d’algunes companyies aèries obliga a que tots els menors (consultar l’edat mínima a cada companyia aèria) a viatjar acompanyats per un adult i degudament documentats amb D.N.I. i/o passaport. En cas d’incompliment de l’esmentada normativa, a aquests menors se’ls hi denegarà l’embarcament amb aquestes companyies.

 

19.9. Equipatge

Les condicions d’equipatge tant si factura, com si porta equipatge de mà, depèn de cada companyia i trajecte i aquestes poden variar, per el que haurà d’atendre’s a les Condicions de Transport de cada companyia aèria.

En relació amb la seva facturació, es recomana presentar-se al mostrador de la companyia aèria, amb dos hores i mitja d’antelació en vols nacionals i tres hores si el seu vol és internacional, exceptuant els supòsits en els que la companyia aèria prevegui altre període d’antelació i això es reculli al contracte de viatge combinat.

 

19.10. Autoritzacions i visats

S’informa especialment als viatgers que les condicions d’atorgament de visats i autoritzacions d’entrada/sortida/trànsit són qüestions sobiranes de cada país, per el que poden ser variades, imposades o eliminades en qualsevol moment, per el que recomanem encaridament acudeixin al Ministeri d’Assumptes Exteriors, i als consolats/ambaixades del país/països de destí i trànsit a fi de comprovar els requeriments necessaris.

 

20. Allotjaments

Llevat que s’indiqui altra cosa al programa-itinerari o en el propi contracte de viatge:

a)     En relació amb aquells països en els que existeixi classificació oficial d’establiments hotelers o qualsevol altre tipus d’allotjament, el programa-itinerari recollirà la classificació turística que atorgui el país de destí. En aquells països en els que no existeixi classificació oficial, la categoria que s’indicarà serà orientativa.

b)     L’horari d’ocupació de les habitacions depèn de les normes establertes a cada país i establiment, el qual s’especificarà degudament per el proveïdor del servei.

c)     Les habitacions o cabines triples o quàdruples són generalment habitacions dobles a les que s’afegeix un o dos llits, sofà o plegatí, llevat en certs establiments on s’ubiquen dos llits més grans.

 

21. Protecció de dades de caràcter personal

En complim

Informació de contacte